Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2007. VI. 13-án megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Balogi Andrást kérte fel. Az elnök a meghívóval egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúan elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

1.    Balatonfűzfő Város Képviselőtestületének a Balatonfűzfőért Alapítvány Alapító Okiratát módosító határozatának ismertetése. (226/2007.(05.31) sz. kt. határozat)

2.    Pályázatok elbírálása

3.    Vegyes ügyek

 

 

1./ Balatonfűzfő Város Képviselőtestületének a Balatonfűzfőért Alapítvány Okiratát módosító határozatának ismertetése:

 

226/2007.(05.31) sz. kt. határozat

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfűzfőért Alapítvány Alapító Okiratának 1., 5. és 8.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

1. Képviseli: Majorné Kiss Zsuzsanna polgármester

8175 Balatonfűzfő, Vadrózsa u.9.

 

5. A kuratórium tagjai:

- Szőnyeg János Balatonfűzfő, Zombor u.44.

- Gál Béla Balatonfűzfő, Vadrózsa u.5.

- Pintér István Balatonfűzfő, Sallai u.29.

- Szitásné Kiss Katalin Balatonfűzfő, Balaton krt.33.

- Balogi András Balatonfűzfő, Felsővillasor 9.

 

 

8.2. Az Ellenőrző bizottság tagjai:

- Polniczky József Balatonfűzfő, Balaton krt.100.

- Dr. Rimay László Balatonfűzfő, Gagarin u.8/A

- Túróczi József Balatonfűzfő, B.forrás u.16.

 

A Képviselő-testület a kuratórium elnökévé Szőnyeg János Balatofűzfő, Zombor u.44. szám alatti lakost, alelnökévé Gál Béla Balatonfűzfő, Vadrózsa u.5. szám alatti lakost jelöli.

 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, egyúttal a 174/2007.(04.24.) Kt. számú határozatot hatályon kívül helyezi.

 

 

2./ Pályázatok elbírálása

 

A Balaton Nyugdíjas Klub a 2007. augusztus 15-16-án megrendezésre kerülő Esztergom-Párkány-Visegrád kirándulás megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (sport és szabadidős tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

5/2007. (06.13) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balaton Nyugdíjas Klub részére, az Esztergom-Párkány-Visegrád kirándulás megrendezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Lövész Egylet Koronglövőklub a 2007. augusztus 4-5-én megrendezésre kerülő XXXIX. Grand Prix Balatonfűzfő, nemzetközi koronglövő verseny megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (sport és szabadidős tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

                6/2007. (06.13) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma, a Balatonfűzfői Lövészegylet Koronglövőklub részére, a XXXIX. Grand Prix nemzetközi verseny megrendezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

3./ Vegyes ügyek

 

1./ A kuratórium elnöke tájékoztatta, a kuratórium tagjait, hogy a múlt évi NCA pályázat elszámolását a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága elfogadta és lezárta.

 

2./ Az ez évi NCA működési célra kiírt pályázatra is nyújtottunk be pályázatot, melyhez az ESZA hiánypótlásra szólított fel. A hiánypótlást elkészítjük és határidőn belül benyújtjuk.

 

3./ A Kuratórium tagjai javaslatot tettek a pályázatonként elnyerhető támogatás emelésének lehetőségére. A decemberi kuratóriumi ülésen napirendre vesszük ezt a témát, és a jövő évi pályázatot a kuratórium döntése szerint fogjuk kiírni.

 

4./ Az Alapítvány könyvelési feladatainak ellátására Szitásné Kiss Katalint kérte fel a Kuratórium, aki a könyvelés elvégzését vállalta, jelenleg ellenszolgáltatás nélkül.

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést berekesztette.

 

 

 

 

                  Szőnyeg János a kuratórium elnöke                                       Balogi András a kuratórium tagja