Jegyzőkönyv

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány 2008. jún. 18-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:

Balogi András

                   Pintér István

                   Szőnyeg János a kuratórium tagjai,

                   Turóczi József az Ellenőrző Bizottság tagja,

                   Szabóki Sándor önkormányzati képviselő.

 

Szőnyeg János elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

 

Napirend előtt:

 

Felkérte Balogi Andrást, a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Megkérdezte, hogy meghívóban közölt napirenden kívül van-e még napirendi javaslat, miután nem volt, a napirendet a kuratórium egyhangúlag a meghívónak megfelelően fogadta el.

 

Az elnök javasolta a kuratóriumnak, hogy a napirend sorrendjét változtassák meg, és vegyes ügyek közül a Kompolthy-terem kérdését tárgyalják elsőként, mivel Szabóki Sándor úr ebben érdekelt. A kuratórium a javaslatot egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta és a 2. 1. sz. vegyes ügyet elsőként tárgyalta.

 

A továbbiakban a naprend szerint folyt a kuratórium ülése.

 

Napirend:

  1. Pályázatok elbírálása
  2. Vegyes ügyek

 

1. Pályázatok elbírálása.

 

1.1. Ifj. Budai Árpád a 13. alkalommal megrendezésre kerülő Áfrány Mihály Asztalitenisz Fűzfő Kupa megrendezéséhez kért támogatást.

A pályázatot azonban már a verseny után nyújtották be az alapítványhoz, ezért a kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

9/2008. (06. 18.) számú kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Ifj. Budai Árpád pályázatát nem fogadja el, mivel azt a pályázó a pályázati célként megfogalmazott esemény megrendezése után nyújtotta be az alapítványhoz.

 

1.2. Fűzfőgyártelepért Egyesület a gyártelepi kopjafa körüli virágágy gondozására, virágok vásárlására kért 10 000,- Ft támogatást.

A kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

10/2008. (06. 18.) számú kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Fűzfőgyártelepért Egyesület pályázatát elfogadja, és az ’56-os áldozatok emlék-kopjafája körüli virágágyás gondozásához, virágvásárlásra 10 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

 

1.3. Balatonfűzfői Lövész Egylet Koronglövő Szakosztálya a 40. GRAND PRIX BALATONFŰZFŐ Nemzetközi Koronglövőverseny megrendezéséhez kéri az alapítvány támogatását.

A kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

11/2008. (06. 18.) számú kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Lövészegylet Koronglövő Szakosztálya pályázatát elfogadja, és a pályázatban megjelölt 40. GRAND PRIX BALATONFŰZFŐ Nemzetközi Koronglövőverseny megrendezéséhez 30 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

 

1. 4. Balatonfűzfői Civil Társaskör az Olimpikonok Falának felállításához kéri az alapítvány támogatását.

A kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

12/2008. (06. 18.) számú kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Civil Társaskör pályázatát elfogadta, és a pályázatban megjelölt cél: a balatonfűzfői Olimpikonok Falának létrehozásához 40 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

 

A kuratórium megbízza Szőnyeg János elnököt, hogy a pályázókat a határozatokról értesítse, és az elfogadott pályázatokra a szerződéseket kösse meg.

 

2. Vegyes ügyek

 

2. 1 Szőnyeg János röviden ismertette, hogy Szabóki Sándor képviselő úr felkereste öt, és elmondta: szeretné elérni, hogy a városháza nagy tárgyalótermét az 50 éves évforduló alkalmából Kompolthy-teremnek nevezzék el. Ehhez Szilágyi Bernadettel készített egy domborművet, ami bruttó 1,2 millió Ft-ba kerül. Ezt az összeget vállalatok közadakozásából, illetve pályázatból szeretné biztosítani. Arra kért, hogy az adományokat fogadja az alapítvány. Mivel a szándék nemes célt szolgál, erre a felkérésre igent mondott, és a mai napig már erre a célra 6000 000,- Ft érkezett az alapítvány számlájára. Az Alapító Okiratban meghatározott 80-20%-os megosztást pedig úgy lehetne elkerülni, ha az alapítvány maga lenne a dombormű finanszírozója. A Művelődésügyi Minisztérium által köztéri alkotások megvalósítására 2008-ra kiírt pályázatot is – vele egyetértésben – az alapítvány nevében nyújtották be. Kérte a kuratóriumot, hogy az ügyben eddig tett intézkedését hagyja jóvá, és fogadja el, hogy a domborművet Szabóki Sándor úr kezdeményezésére az alapítvány készíttesse el.

Szabóki Sándor úr a fentieket kiegészítette Kompolthy Tivadar, a Nitrokémia Kossuth-díjas volt főmérnökének rövid életrajzával: aki 1939-1958 között dolgozott a Nitrokémiánál, ahol mint főmérnök, a legnagyobb köztiszteletnek örvendett. A háborús években, a legkritikusabb időszakokban is a gyár és alkalmazottainak érdekeit képviselte. Amikor az első zsidó-törvényt meghozták, ő vitte fel a robbanóanyagot Budapestre, amivel a Gömbös szobrot felrobbantották. 1956-ban a Forradalmi Bizottság elnökévé választották és az újabb szovjet megszállás alatt is határozottan állt ki a szovjetek által fogságban tartott gyárőrség kiszabadításáért. A kuratórium a fentiek meghallgatása után egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

8/2008. (06. 18.) számú kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma – Szabóki Sándor, önkormányzati képviselő úr kezdeményezésére – úgy határoz, hogy a Kompolthy-teremhez, a Szilágyi Bernadett szobrász-művész által kivitelezésre kerülő dombormű pénzügyi fedezetét az alapítvány számlájára – erre a célra – befizetett adományok-ból és pályázat útján elnyert pénzösszegből biztosítja.

 

2. 2. Szőnyeg János elnök tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a képviselőtestület az alapítvány 2007. évi beszámolóját elfogadta, és bemutatta az erről szóló testületi határozatot.

 

2. 3. Az alapítvány kapott egy meghívót, mely szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 145/2008(06.03.) számú határozatával TDM (turisztikai desztináció menedzsment) rendszerben működő turisztikai egyesület létrehozását, s annak előkészítését kezdeményezte, az egyesület megalakulását előkészítő munkacsoportba az Önkormányzat részéről Oláh Miklós és Rapatyi Róbert képviselőt delegálta.

Ez a megbeszélés f. 19-én 16 órakor lesz a városháza tanácstermében.

Szőnyeg János ez alkalommal nem tud a tanácskozáson részt venni és a kuratórium felkérte Balogi Andrást az alapítvány képviseletére, aki ezt elfogadta.

 

Hozzászólás, vagy felvetés nem hangzott el, ezért az elnök az ülést befejezettnek nyilvánította.

 

Kmf.

 

 

 

Szőnyeg János elnök
Balogi András hitelesítő