Jegyzőkönyv

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2008. szept. 17-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Bélát kérte fel. Az elnök a meghívóval egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

1.    Vegyes ügyek

Gerebics Roland támogatási ügye

Kompolthy-terem ügye

Balatonfűzfő történetéről szóló kiadvány

Pénzkezelő bank

 

A kuratórium a 2008. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a 14/2008. (07.22) sz. határozatában Gerebics Roland olimpiára való felkészülésére 240.000,- Ft támogatás nyújtásáról határozott. Szőnyeg János elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a támogatás alapjául szolgáló, a Raiffeisen Bank által ígért pénzösszeg a mai napig nem érkezett meg az alapítvány számlájára, ezért a kifizetésre még nem került sor.

 

A kuratórium a 8/2008. (06.18.) számú kuratóriumi határozatában úgy határozott, hogy a Kompolthy-teremhez, a Szilágyi Bernadett szobrászművész által kivitelezésre kerülő dombormű pénzügyi fedezetét az alapítvány számlájára – erre a célra – befizetett adományokból és pályázat útján elnyert pénzösszegből biztosítja. Szőnyeg János elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a mai napig erre a célra összesen 1.260.000,- Ft érkezett. Szabóki Sándor levélben kereste meg a kuratóriumot, hogy a 2003. év folyamán – a Vándor c. szoborra – befizetett 150.000,- Ft összeget az alapítvány a Kompolthy-terem megvalósítására csoportosítsa át.

 

A kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

                16/2008. (09.17.) sz. kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy Szabóki Sándor által 2003. év folyamán a Vándor c. szoborra befizetett 150.000,- Ft összeget a Kompolthy-terem megvalósítására átcsoportosítja.

 

A kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Balatonfűzfő történetéről szóló kiadvány elkészült, viszont anyagi támogatás hiánya miatt a kiadására még nem kerülhetett sor. A kiadvány megjelentetése mintegy 2.000.000,- Ft-ba kerül, melynek előteremtése szponzorok bevonásával folyamatban van.

 

Utolsó napirendi pontként a pénzkezelő bank személyében történő változás - banki ajánlatok kérdését tárgyalta a kuratórium. A kuratórium tagjai egyetértettek abban, hogy a számlavezető bank személyében történő váltás mindenképpen szükséges, mivel az alapítvány más pénzintézetnél kedvezőbb feltételekkel tud vagyonával gazdálkodni.

 

                17/2008. (09.17.) sz. kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy számlavezető bank személyében változás szükséges, ezért különböző pénzintézetek ajánlatait megkérve a következő ülésén dönt a bank személyéről.

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

K.m.f.

 

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke

Gál Béla a kuratórium tagja