Jegyzőkönyv

 

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2009. március 19-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Balogi Andrást kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel ellentétben az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

1.     Vegyes ügyek
(A Nitrokémia Zrt. szakembereinek tájékoztatója)

2. Pályázatok elbírálása                                

3. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről

4. Az alapítvány pénzügyi beszámolója

 

 

1. Vegyes ügyek

 

A Nitrokémia Zrt. szakembereinek tájékoztatója

 

A Nitrokémia Zrt. szakemberei tájékoztatták a jelenlevőket egy Biofinomító Komplexum létrehozásának tervéről. A komplexum felépítése különböző vállalkozások számára biztosítana munkalehetőséget, üzembe helyezése után pedig kb. 250 főt foglalkoztatna közvetlenül, és további 300-400 fő közvetett munkahelyet teremteni. Fenti témában helyi népszavazásra kerül sor, az Európai Uniós parlamenti választásokkal egyidőben, 2009. június 7-én. A megjelentek által feltett kérdésekre Tarró Károly Úr kimerítő választ adott, és tájékoztatásul közölte, hogy a közeljövőben lakossági fórumokra kerül sor, amelyek során információkkal szeretnék ellátni településünk lakosságát a tervezendő beruházással kapcsolatosan.

 


Szőnyeg János tájékoztatója a 2008. évi NCA pályázatról

 

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy a 2008. évben benyújtott, már egyszer elutasított pályázat vonatkozásában Alapítványunk mégis támogatást nyert 60.000,- Ft értékben. A támogatás folyósításához szükséges okmányok beszerzése folyamatban van, azok megküldése után számíthatunk az összeg folyósítására.

 

2. Pályázatok elbírálása

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2009. május 1-jén megrendezendő Vidám Majális rendezvény  támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2009. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, a május 1-jei Vidám Majális megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

A Csebszaltó Nyugdíjas Klub a 15 éves fennállásának április 18-i évfordulójának megünnepléséhez beadott pályázatára a kuratórium egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2009. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Csebszaltó Nyugdíjas Klub részére, a 15 éves jubileum megszervezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

3. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről

 

Az alapítvány 2008. évi tényadatainak tükrében megállapíthatjuk, hogy a gazdálkodás eredménye pozitívummal zárult. Az alapítvány az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett 2008. december 31-én.

 

Bankszámlánk egyenlegei

 

 

2008. január 1.

Nyitó Ft összeg

2008.12.31

Megjegyzés

Folyószámla

3.041

80.146

 

Pénztár

12.774

9.774

 

Lekötött törzstőke

573.986

552.574

OTP Ingatlan bef.j.

Lekötött betét

430.000

0

Kamatozó kincstárj.

Lekötött betét

0

600.000

 

Lekötött betét

4.358.208

4.201.342

OTP Tőkegar. P.bef.

Összesen

5.378.009

5.443.836

 

 

4. Az alapítvány pénzügyi beszámolója

 

Az alapítvány pénzügyi helyzete, valamint a felosztható eredmény az alábbiak szerint alakult.

 

 Felosztható összeg pályázat támogatására

 

2007. évről áthozott felosztható eredmény.................................................. 859.763,- Ft

2008. évi kamat........................................................................................................ 510,- Ft

Raiffeisen Bank támogatás............................................................................. 400.000,- Ft

OTP Értékpapír és befektetések hozama...................................................... 203.600,- Ft

APEH 1 % SZJA jóváírás..................................................................................... 9.501,- Ft

Összesen......................................................................................................... 1.473.374,- Ft

2008. évben jóváhagyott és kifizetett

pályázati támogatás........................................................................................ 475.000,- Ft

2008. évben jóváhagyott, 2009-ben kifizetett

pályázati tám...................................................................................................... 60.000,- Ft

Kompolthy-terem elszámolás különbözete..................................................... 69.860,- Ft

2009. évre átvihető felosztható eredmény.................................................... 868.514,- Ft

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

 

 

K.m.f.

…………………………………………                      …………………………………..

Szőnyeg János                                                        Balogi András

            a kuratórium elnöke                                           a kuratórium tagja