Jegyzőkönyv

a Balatonfűzfőért Alapítvány 2009. november 5-én tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak:
Balogi András a kuratórium tagja,
Gál Béla a kuratórium tagja,
Pintér István a kuratórium tagja,
Szitásné Kiss Katalin a kuratórium tagja,
Szőnyeg János a kuratórium elnöke

 

A kuratórium elnöke megállapította, hogy a kuratórium teljes létszámú, határozatképes, és az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szitásné Kiss Katalin kuratóriumi tagot, és javaslatot tett a meghívóban megjelölt napirendre:

„Internet használat és díjának fizetése”.
Egyúttal kérte a kuratórium tagjait újabb napirend javaslatára.

Más napirendi javaslat nem hangzott el, ezért az elnök szavazásra tette fel a meghívóban megjelölt napirendet, melyet a kuratórium egyhangúan megszavazott.

 

Szőnyeg János elnök elmondta, mint az a kuratórium előtt is ismert, hogy az NCA-KD-08-P-0320. azonosítószámú pályázat elszámolásával kapcsolatban az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. első körben hiánypótlásra szólította fel az alapítványt, mivel az internet befizetési számlát a szolgáltató nem az alapítvány címére, hanem az elnök lakáscímére állította ki. Az első köri hiánypótlásban azt kérte a fenti szervezet, hogy igazoljuk a számlán szereplő cím és az alapítvány kapcsolatát. Ezt egy bírósági végzés másolatával – mely tartalmazza a kuratórium elnökének nevét és címét – és az internetszolgáltatóval kötött szerződés másolatával igyekeztünk igazolni.

Most újabb hiánypótlási felszólítást kaptunk, mely szerint a 2009/447 sorszámú, a szervezet elnökének címére szóló számla csak abban az esetben számolható el a támogatás terhére, amennyiben beküldjük azt a közgyűlési határozatot, melyben lefektettük, hogy a szervezet mindennapi működésének biztosításához használja az internethozzáférést az elnök, és ezt megtéríti a szervezet. „Mivel a mi „közgyűlésünk” a kuratórium ülése, kérem a kuratórium tagjait az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket”– fejezte be az elnök a napirend bevezetését.

 

Pintér István hozzászólásában elmondta, hogy a kuratórium előtt ez a tény határozathozatal nélkül is tiszta ügy volt. Nekünk nincs különálló irodánk – nincs is rá szükségünk –, még saját számítógépe sincs az alapítványnak, tehát egyértelmű, hogy az alapítvány számára megszerzett internethasználat az alapítvány ügyeinek napi intézése céljából az elnök lakásán, az ő saját számítógépén működik, és ennek a hozzáférési díját az alapítvány fizeti. Javasolta, hogy ha az elszámoló szervezet ezt határozatban is kéri, hát az ő kifejezésük szerint ’fektessük le’ határozatba is, a számunkra egyébként természetes, évek óta fennálló állapotot.

 

A kuratórium tagjai az elhangzottakkal egyetértően nyilatkoztak, más vélemény nem hangzott el.

Az elnök szavazásra szólította fel a kuratóriumot: „Aki egyetért Pintér István javaslatával, kérem kézfelemeléssel szavazzon!”

A kuratórium egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

2009. (10. 05.) számú kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma egyetért azzal, hogy az alapítvány internethasználata – mely ma már nélkülözhetetlen a napi ügyek intézésében – saját iroda és saját számítógép hiányában az elnök lakásán (Balatonfűzfő, Zombor u. 44.), az elnök saját tulajdonú számítógépén működjön. Egyben jelen határozatában kijelenti, hogy az internetszolgáltatás díját a Balatonfűzfőért Alapítvány fizeti.

 

Határozathozatal után egyéb témában nem hangzott el sem kérdés, sem vélemény, az elnök az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

 

           ……………………………………...                    ………………………………………..

                      Szitásné Kiss Katalin                                               Szőnyeg János   

                            Jkv. hitelesítő                                                            elnök