Jegyzőkönyv

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2010. június 17-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: Balogi András,

                                 Gál Béla,

                                 Pintér István,

                                 Szőnyeg János a kuratórium tagjai,

                                 Polniczky József,

                                 Turóczy József az Ellenőrző Bizottság tagjai.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Balogi Andrást kérte fel.

Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

 

1. Pályázatok elbírálása

 

1.1 A kuratórium elnöke tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata március 10-én kelt pályázata a márciusi kuratóriumi ülés után érkezett be. A pályázat az áprilisi Öveges-napokra kért támogatást, amely már okafogyottá vált. Tájékoztatta továbbá a kuratóriumot, hogy telefonon felvette a kapcsolatot a pályázat benyújtójával, és megállapodtak, hogy egy őszi rendezvény lebonyolításához új pályázatot fognak benyújtani, az azonban ez ideig nem érkezett be. Kérte a kuratórium állásfoglalását a fentiekkel kapcsolatban.

Balogi András sajnálatát fejezte ki, hogy a pályázat későn érkezett be, de egyetértett az elnök tájékoztatójában elhangzottakkal, és javasolta, hogy a pályázó a telefonbeszélgetés lényegét írásban is kapja meg.

A kuratórium tagjai a javaslattal egyetértettek és határozathozatal nélkül egyhangúlag felkérték az elnököt, hogy a fentiekről a pályázót elektronikus levélben tájékoztassa.

 

1.2. A Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klub szabadidős programra: a klub országjáró kirándulásának támogatására nyújtott be pályázatot.

A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt cél megegyezik az Alapító Okiratban foglalt célokkal, ezért egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

8/2010. (06. 17.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma a Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klub szabadidős programjához 20 000,- Ft támogatást nyújt.

 

1.3. A Balatonfűzfői Nyugalmazott Tűzoltók Egyesülete szabadidős programra: az egyesület tagjainak és családtagjainak egri kirándulásának támogatására nyújtott be pályázatot.

A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt cél megegyezik az Alapító Okiratban foglalt célokkal, ezért egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

9/2010. (06. 17.) kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma a Balatonfűzfői Nyugalmazott Tűzoltók Egyesülete szabadidős programjához 20 000,- Ft támogatást nyújt.

 

1.4. A Balaton Nyugdíjas Klub szabadidős programra: a klub mezőkövesdi kirándulásának támogatására nyújtott be pályázatot.

A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt cél megegyezik az Alapító Okiratban foglalt célokkal, ezért egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

10/2010. (06. 17.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma a Balaton Nyugdíjas Klub szabadidős programjához 20 000,- Ft támogatást nyújt.

 

1.5. A Cseb-Szal-To Nyugdíjas Klub – a több éves hagyománynak megfelelően – ez évben megrendezi a tobruki felvonulásos szüreti bált, és ennek támogatására nyújtott be pályázatot.

A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt cél megegyezik az Alapító Okiratban foglalt célokkal, ezért egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

11/2010. (06. 17.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma a Cseb-Szal-To Nyugdíjas Klub szüreti bál programjához 30 000,- Ft támogatást nyújt.

 

1.6. A Nitrokémia Véradó egyesület szabadidős programjához: pápai kirándulás támogatására nyújtott be pályázatot.

A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt cél megegyezik az Alapító Okiratban foglalt célokkal, ezért egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:


 

12/2010. (06. 17.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma a Nitrokémia Véradó Egyesület szabadidős programjához 35 000,- Ft támogatást nyújt.

 

1.7. az Irinyi János Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény a VÁCISZ és BCTK civil szervezetekkel együttműködve, az iskola tanulóival és szüleikkel a Balatonfűzfői Körtúra útvonalán kerékpáros és gyalogos természetjáró versenytúrát szervez. A díjak és emléklapok költségeinek részbeni fedezésére: 25 000,- Ft támogatásra nyújtott be pályázatot.

A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt cél megegyezik az Alapító Okiratban foglalt célokkal, ezért egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

13/2010. (06. 17.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény természetjáró programjához 25 000,- Ft támogatást nyújt.

 

2. Vegyes ügyek

 

2.1. A kuratórium elnöke bemutatta a VÁCISZ május 1-ei programjára nyújtott támogatás elszámoló számláját, melyet a számla kiállítója a szervezet támogatásaként nevezett meg. Kérte a kuratórium tagjait, hogy véleményezzék a számla elfogadhatóságát.

A kuratórium tagsága egyhangúlag úgy ítélte meg, hogy ezt a számlát nem fogadhatjuk be. Pintér István telefonon felhívta a VÁCISZ elnökét és közölte vele a kuratórium véleményét. A VÁCISZ elnöke elismerte, hogy a számlán szereplő elnevezés helytelen és biztosította a kuratóriumot, hogy helyette helyes számlát fog benyújtani.

A kuratórium határozathozatal nélkül felkérte az elnököt, hogy a fentekről elektronikus levélben is tájékoztassa a VÁCISZ elnökét.

 

2.2. Pintér István tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az aradi vértanúk tiszteletére emelt emlékhely parkosítását – melyet a város civil szervezetei együttműködésével hoztak létre – az év folyamán tovább akarják fejleszteni, és mivel az együttműködésben az alapítvány is részt vett, kérte, hogy a park továbbfejlesztésében is működjön közre.

A tájékoztatást a kuratórium határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette.

 

Miután egyéb téma nem volt, az elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

 

 

                    …………………………….                      ……………………………………

                             Balogi András                                             Szőnyeg János

                                  hitelesítő                                                           elnök