Jegyzőkönyv

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2010. december. 15-én megtartott ülésén.

 

 

Jelen vannak: Balogi András,

                                 Gál Béla,

                                 Pintér István,

                                 Szőnyeg János a kuratórium tagjai,

                                

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Béla urat kérte fel.

Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

1. A folyó év pénzügyi értékelése

2. Vegyes ügyek

 

A kuratórium elnöke bejelentette, hogy Szitásné Kiss Katalin kuratóriumi tag távolmaradását egyetemi vizsgája miatt igazolta. Elmondta, hogy a kiosztásra került „Előzetes pénzügyi beszámolót” csak a rendelkezésére álló adatok alapján tudta összeállítani, tehát ez a mérleg elkészítésekor kis mértékben változhat.

Ismertette, hogy az év folyamán lejárt kincstárjegyen elhelyezett összeget, amely a törzstőkét és a „vándor” szoborra adományozott pénzt foglalja magába, MOL-kötvénybe fektették, amely 1,5 éves futamidejű és 6% fix kamatozású értékpapír.

Tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az év során az SZJA 1%-ából 54 861,- Ft-ot kapott az alapítvány, ezen kívül bevételként csak a befektetések hozamát lehet elszámolni, mely jelenleg 315 023 Ft. Ezzel szemben a kuratórium 485 000,- Ft támogatást nyújtott, tehát a mérleg egyértelműen negatív lesz, amely az alábbi kimutatásból is érzékelhető. Ennek ellenére nem léptük túl az évek során felhalmozódott támogatásokra felhasználható összeget.

 

 

1. Előzetes pénzügyi beszámoló

 

Befektetett összegek:

Tőkegarantált pénzpiaci befektetés (dec. 13.):        4 280 761,-

OTP-MOL kötvény (6% fix kamat, 1,5 év futam)       670 000,-

Folyószámla:                                                                      200 439,-

Összesen:                                                                         5 151 200,-

 

Kiadások

Támogatások:                                                                    485 000,-

Költségek (banki, postai kb.):                                         140 000,-

Összesen:                                                                            625 000,-

 

2009. évi záró eredmény:                                             5 461 177,-

Kiadások:                                                                           -625 000,-

Befektetések hozama:                                                      315 023,-

Egyenleg:                                                                        5 151 200,-

 

Befejezésül tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a dec. 7-i képviselő-testületi ülésen dr. Varjú Lajos képviselő úr – az alapítvány munkáját elismerve – javaslatot tett, hogy a testület a költségvetésben szerepeltessen egy meghatározott összeget az alapítvány támogatására.

Ezzel kapcsolatban Pintér István megjegyezte, hogy ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, nem lát arra sok reményt, hogy ez meg is valósul.

 

A kuratórium elnöke kérte, hogy tekintettel a beszámoló előzetes voltáról, határozathozatal nélkül szavazzon a testület a beszámolóról.

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

2. Vegyes ügyek

Szőnyeg János elmondta, hogy emlékezetében úgy élt, hogy – az Alapító Okirat szerint – az önkormányzati választásokat követően a képviselő-testület a kuratórium személyi összetételét is felülvizsgálja. Korábban úgy tervezte, hogy ez alkalommal megköszöni a képviselőtestület eddigi bizalmát, és korára való tekintettel lemond elnöki és kuratóriumi megbízásáról. Mielőtt azonban erről tájékoztatta volna a képviselőtestületet, újra megkereste az okiratban az erre vonatkozó szabályozást, ahol valóban 4 évre szól a kuratórium összetételének megbízása, de az Alapító Okirat utolsó módosítása 2008. november 24-én történt, tehát a 4 éves megbízás attól az időponttól érvényes. Így a lemondási szándékát 2012. novemberig elhalasztja.

 

Több tárgy nem lévén az elnök az ülést berekesztette.

 

Kmf.

 

 

……………………………………                                        …………………………………..

                   Gál Béla                                                                           Szőnyeg János

                    Kurátor                                                                                    elnök