Jegyzőkönyv

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2011. 06. 14-én megtartott ülésén.

 

Jelen vannak: Balogi András,

                                 Gál Béla,

                                 Pintér István,

                                 Szőnyeg János a kuratórium tagjai, és

                                 Polniczky József, az Ellenőrző Bizottság részéről.

A kuratórium elnöke bejelentette, hogy Szitásné Kiss Katalin kuratóriumi tag távolmaradását egyetemi vizsgája miatt igazolta.

 

Szőnyeg János, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér István urat kérte fel.

Az elnök a meghívón szereplővel egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

1. Pályázatok elbírálása

2. Vegyes ügyek

 

1. Pályázatok elbírálása

Az elnök ismertette, hogy a márciusi kuratóriumi ülés óta három pályázat érkezett: a) Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klubtól, b) Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesülettől és c) Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesülettől.

A pályázatokat a fenti sorrendben felolvasta, majd emlékeztette a kuratóriumot a múlt évi, összességében nagy összegű támogatások kifizetésére, amelynek eredménye a 310 693,- Ft negatív pénzügyi eredmény lett. Kérte a kuratóriumot, hogy ennek a ténynek a szem előtt tartásával bírálják el a pályázatokat.

 

a) A nyugdíjas klub a Korok – Tájak – Városok – Múzeumok című mozgalom keretében szervez több kirándulást, és ezek költségének fedezésére kért vissza nem térítendő támogatást.

A pályázattal kapcsolatban Pintér István elmondta, hogy a nyugdíjas klubok az elmúlt években rendszeresen ilyen célra kértek és kaptak támogatást. Az Alapító Okirat támogatható célkitűzései között szerepel a szabadidős program, tehát ezek támogatásával a kuratórium nem követett el szabálytalanságot. A pénzügyi helyzetre való tekintettel azonban célszerű lenne a szabadidős programok támogatásának a felülvizsgálata. Javasolta, hogy – mivel ez évben ez a szabadidős programpályázat az első – a továbbiakban kisebb társadalmi rétegek szabadidős programjait ne támogassa az alapítvány, hanem csak olyan szabadidős programokat, melyeken akár a város teljes lakossága is részt vehet. Példának említette a majálist, vagy a Cseberei Juniálist.

Balogi András, aki korábban is kritizálta a klubok kirándulásainak támogatását, teljesen egyetértett Pintér István javaslatával, és ugyanilyen véleményben nyilatkozott Gál Béla is.

A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták Pintér István javaslatát, és megbízták Szőnyeg János elnököt, hogy tájékoztassa az alapítót: a város képviselő-testületét, valamint a pályázót a kuratórium állásfoglalásáról, egyben az alábbi határozatot hozta:

 

8/2011.(06. 14.) sz. kuratóriumi határozat

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klub pályázatát a fentebbi állásfoglalás alapján nem támogatja.

 

b) A turisztikai egyesület pályázata az augusztus 20-ai ünnepség zárórendezvényének (tűzijáték, lampionos vitorlásfelvonulás) vissza nem térítendő támogatását kérte az alapítványtól.

A kuratórium a pályázat célkitűzésével egyetértve, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

9/2011. (06. 14.) számú kuratóriumi határozat

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére, az augusztus 20-i ünnepség zárórendezvényének támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

c) A VEGASZ pályázata az immár hagyományos, ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Gombócfesztivál támogatására nyújtott be pályázatot.

A kuratórium a pályázat célkitűzésével egyetértve, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

10/2011. (06. 14.) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a VEGASZ részére, az V. Gombóc Fesztivál megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

2. Vegyes ügyek

Vegyes ügyek című napirendre nem volt megtárgyalni való, az elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

 

……………………………………                                        …………………………………..

    Pintér István                                                              Szőnyeg János

     kurátor                                                   elnök