ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A Balatonfűzfői Nagyközségi Önkormányzat, mint alapító az 1993. augusztus 6-án létrehozott Balatonfűzfőért Alapítvány Alapító Okiratot 54/1996. (04.29.) sz., a 44/1999. (03.01.) sz. és a ?/2006. (04.25) képviselőtestületi határozattal módosította és egységes szerkezetbe foglalta.

 

 

1) Alapító: Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

képviseli: Dr. Varjú Lajos polgármester
8175 Balatonfűzfő, Bartók B. u. 25. sz. alatti lakos.

2) Az Alapítvány neve, székhelye: Balatonfűzfőért Alapítvány 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

 

3) Az Alapítvány célja és formája:

– attól a szándéktól vezérelve, hogy Balatonfűzfő az ország, a Közép-dunántúli régió és a Balaton-vidék települései között azt a helyet foglalhassa el, amelyre a természeti adottságai, a kiemelt üdülőterületi fekvése, a nagyipari és lakossági infrastruktúrája és fejlődési lehetőségei elhívatottá teszik,

– az alapítvány segítse és ösztönözze mindazon kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános irányaiba illeszkedő konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak.

Így különösen:

– települési életszínvonal emelésének elősegítését,
– környezetvédelem, a környezeti állapotok javítását célzó,
– az idegenforgalmi szerepkört-erősítő,
– a sport és szabadidő tevékenységet erősítő,
– egészségmegőrzést, betegség megelőzést,
– kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását,
– műemlékvédelmet,
– a település fejlődését, arculatának megteremtését helytörténeti, közgazdasági, művészeti, szociológiai stb. tanulmányokkal, alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások megjelenítését segítő kezdeményezéseket támogatja.

 

3.1 Az Alapítvány politikai pártoktól független, azok tevékenységét nem támogatja. Az Alapítvány pártoktól támogatást nem fogad el. Az országgyűlési képviselői és helyi választásokon jelöltet nem támogat.

 

3.2 Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbiakban nevesített cél szerinti tevékenységeket végez:

– nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés,
– kulturális tevékenység,
– kulturális örökség megóvása,
– műemlékvédelem,
– természetvédelem, állatvédelem,
– környezetvédelem,
– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
– sport, (a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével),
– közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.

 

3.3 Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában megosztott tevékenységére fordítja.

 

 

4) Az Alapítvány vagyona, csatlakozási lehetőség:

 

Alaptőke, valamint az azt meghaladó kamathozadékok és a befizetett támogatások, továbbá a vállalkozások hozadékai.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítványi célokkal egyetért, és azt anyagilag is támogatni kívánja. Külföldi támogatás esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit, és azt devizában használja fel.

 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.

 

4.1 Az Alapító az Alapítványt 1 millió forint alaptőkével hozta létre.

 

 

5) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium

 

A kuratórium kezeli az Alapítvány vagyonát és működését a három tagú Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. A kuratórium tagjait határozott időre – 4 évre – az Alapító jelöli ki.

 

A Kuratórium feladata:

– éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznú jelentés elfogadása,

– gondoskodik az Alapítvány támogatási igénybevételének lehetőségéről,

– dönt a benyújtott kérelmek elbírálásáról, a támogatások odaítéléséről,

– a támogatások tárgyában szerződéseket köt,

– képviseli az Alapítványt,

– tájékoztatja az Alapítót az Alapítvány céljának megfelelő működéséről,

– gondoskodik az Alapítvány gazdálkodásának jogszabályok által előirt betartatásáról,

– az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapításáról, ügyrendjéről,

– mindarról, amit az alapító okirat, vagy a szervezeti és működési szabályzat a kuratóriuma kizárólagos hatáskörébe utal.

 

A kuratórium létszáma: 5 fő. Tagjai az Alapító Okirat módosításakor:

 

– Szőnyeg János 8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 44.

– Pintér István 8175 Balatonfűzfő, Sallai u. 29.

– Rozmann Ferencné 8175 Balatonfűzfő, Kölcsey u. 5.

– Gál Béla 8175 Balatonfűzfő, Vadrózsa u. 5.

– Balogi András 8175 Balatonfűzfő, Felsővillasor 9.

 

5.1 A Kuratórium elnökének az alapító Szőnyeg János 8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 44. sz. alatti lakost jelöli.

 

5.2 A Kuratórium alelnökének az Alapító Gál Béla 8175 Balatonfűzfő, Vadrózsa u. 5. sz. alatti lakost jelöli.

Az ügyintézői feladatokat a Kuratórium által megbízott személy látja el.

 

5.3 A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de a munkájuk során felmerült költségeket az Alapítvány megtéríti.

 

5.4 Amennyiben a Kuratóriumi tagság a határozott idő eltelte előtt megszűnik, az új kuratóriumi tagot az Alapító jelöli ki.

 

5.5 A Kuratórium tagjai nem eshetnek az 1989. évi II. tv. 8.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró rendelkezések hatálya alá.

 

5.6 A Kuratórium működése

 

5.6.1 A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülését a tárgysorozat megjelölésével az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal az elnök hívja össze írásban. A meghívón fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismételt ülés időpontját is.

 

5.6.2 A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 15 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt ülés változatlan napirenddel a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

 

5.6.3 A Kuratórium határozatait általában szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást szükséges elrendelni, ennek eredménytelensége esetén a beterjesztett javaslatot e lvetettnek kell tekinteni.

 

5.6.4 A jelenlévők 2/3-ának szavazata szükséges az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Kuratórium ügyrendjének elfogadásához.

 

5.6.5 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

 

6) Az Alapítvány képviselete

 

6.1 Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan, bármely másik két tagja együttesen jogosult képviselni.

 

6.2 Az Alapítvány vagyona felett utalványozási joggal a Kuratórium elnöke, a Kuratórium alelnöke és Pintér István 8175 Balatonfűzfő, Sallai u. 29. sz. alatti lakos kuratóriumi tag közül kettő együttesen rendelkezik.

 

 

7) A támogatási eljárás rendje

 

7.1 Az Alapítvány támogatásait az alaptőkéjének kamataiból, a vállalkozások hozadékából, valamint a befizetett támogatások 80%-ának felhasználásából juttatja.

 

7.2 A Kuratórium első esetben az Alapítvány bejegyzését követő 30 napon belül, ezt követően évente legalább egyszer köteles a felhasználásra kerülő anyagi támogatás nagyságáról és felhasználásáról pályázatot közzétenni.

 

7.3 A Kuratórium a beérkezett pályázatokat folyamatosan köteles elbírálni. A Kuratórium évente egyszer köteles tájékoztatni az alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az Alapítvány vagyonának kezelésére és felhasználására.

 

Az alapító az Alapítvány céljainak megvalósulását folyamatosan vizsgálja, 4 évenként – a Képviselőtestületi választásokhoz igazodva – működését átfogóan értékeli.

 

7.4 A kuratórium az Alapítvány vagyonának 50%-át vállalkozásokra felhasználhatja, állami garanciamentes vállalkozási tevékenység esetén 30%-át használhatja fel.

 

A vállalkozási tevékenység céljára az Alapítvány vagyona kizárólag az alapszabályban megjelölt célok megvalósítása érdekében fordítható, és a gazdálkodással elért eredményét kizárólag az alapító okiratban megjelölt célok elérésére szükséges tevékenységekre használhatja.

 

7.5 Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat rendelkezéseinek szem előtt tartásával köteles az 1997. évi CLVI. tv. 7.§ (2) bekezdése szerinti a)-d) pontokra vonatkozóan belső szabályzatot alkotni.

 

 

8) Az ellenőrző szerv

 

Az Alapítvány működését 3 tagú Ellenőrző Bizottság végzi. Az Ellenőrző Bizottság működését az ügyrendben köteles szabályozni.

 

8.1 Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapító 5 évre jelöli ki.

 

8.2 Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

 

– Szabóki Sándor 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 14.

– Polniczky József 8175 Balatonfűzfő, Balaton krt. 100.

– Dr. Rimay László 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 8.

 

8.3 Az Ellenőrző Bizottság elnökét a Bizottság tagjai maguk közül választják.

 

8.4 Az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja nem eshet az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésben foglalt kizáró rendelkezések hatálya alá.

 

8.5 Az Ellenőrző Bizottság tagjainak nem jelölhető, aki az Alapítvány Kuratóriumának tagja, illetve annak közeli hozzátartozója.

 

8.6 Az Ellenőrző Bizottság tagjai társadalmi tisztségviselőként látják el feladatukat, tevékenységük ért külön díjazást nem igényelhetnek, de kérhetik költségeik megtérítését.

 

8.7 Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen. van. Határozatainak érvényességéhez legalább két tag egyöntetű szavazata szükséges. A Bizottság kisebbségben maradt tagja jogosult véleményét a határozatra rávezetni.

 

8.8 Az Ellenőrző Bizottság működésének eredményéről, megállapításairól, javaslatairól az Alapítót szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles tájékoztatni.

 

 

9) Az Alapítvány megszűnik:

 

Az Alapítvány megszűnik, amennyiben a Ptk. 74.§ E) pontjában meghatározott körülmények, okok bekövetkeznek.

 

9.1 A megszűnt Alapítvány vagyonát a Balatonfűzfői Nagyközség Önkormányzata és intézményei által alapított egyéb alapítványok között kell az alapító által meghatározott arányban felosztani.

 

 

10) Záró rendelkezések

 

10.1 Az ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései szerint kell eljárni.

 

10.2 Az alapító okiratnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 110/1999. (04.26.) sz. Balatonfűzfői Nagyközségi Önkormányzata Képviselőtestületi határozattal jóváhagyta.

 

10.3 Az Alapító meghatalmazása alapján az okirat szerkesztésével megbízott ügyvéd a jelen okiratot a közhasznú tevékenység nyilvántartásba vétele és az alapító okirat módosításának átvezetése céljából jogosult a Veszprém Megyei Bíróságnál benyújtani.

 

Balatonfűzfő, 2006. április 25.

 

 

Dr. Varjú Lajos s. k.
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Keil Kálmán s. k.
ügyvéd

 

 

 

Bírósági nyilvántartásba vételek

 

Az alapítvány bírósági nyilvántartási száma: 521

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk.60198/1993/2.

Kelte: 1993. július 23.

 

Az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét elrendelő bírósági határozat száma: Pk.60198/1993/5.

Kelte: 1999. május 18.

 

Az alapítvány számláját az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi bank Zrt. Balatonalmádi fiókja kezeli.

Számlaszámunk: 11748083 - 20007140

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány belső szabályzata

Balatonfűzfőért Alapítvány • 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. • Levelezési cím: 8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 44. • alapitvany@balatonfuzfoert.hu