Jegyzõkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriumának 2012. március 28-án megtartott ülésén.

 

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend elõtt: A jegyzõkönyv hitelesítésére a kuratórium Túróczi Józsefet kérte fel. Az elnök a meghívón szereplõvel egyezõen az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítõ javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.     Pályázatok elbírálása

2.     Vegyes ügyek

 

1.) Pályázatok elbírálása

 

 

A Balatonfûzfõi Balaton Dalkör a május hónapban megrendezésre kerülõ szomszédolás támogatásához kérte az Alapítvány támogatását. A kuratórium egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2012. (03.28) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a Balaton Dalkör részére, a május havi szomszédolás megrendezéséhez 40.000 Ft támogatást nyújt.

 

A Balatonfûzfõi Hírlap a Balatonfûzfõi Honismereti Füzetek nyomdaköltségének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel meg az Alapító Okirat célkitûzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2012. (03.28) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõi Hírlap részére, a Balatonfûzfõi Honismereti Füzetek nyomdaköltségének támogatására az alapítvány 40.000 Ft támogatást nyújt.

 

Palotás Gusztáv Fûzfõgyártelep nevének megváltoztatására (Fûzfõliget, vagy Fûzfõ Forrásliget) nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység nem az alapítvány hatáskörébe tartozik, ezért azt továbbítja a Balatonfûzfõ-Litér Turisztikai Egyesület részére.

 

 

3/2012. (03.28) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma Palotás Gusztáv pályázatát a Balatonfûzfõ-Litér Turisztikai Egyesület részére továbbítja, mivel az abban megjelölt cél nem az alapítvány hatáskörébe tartozik.

 

 

Gerendás Lajos a Balatonfûzfõi Honismereti Füzetek megjelenésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a pályázat támogatását, egyeztetve az Önkormányzattal, a júniusi ülésen újra  tárgyalja.

 

 

4/2012. (03.28) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a Gerendás Lajos által benyújtott pályázatot a júniusi ülésén újra tárgyalja.

 

 

 

2.) Vegyes ügyek

 

A nyugdíjas programok támogatására a Csebszaltó Nyugdíjas Klub pályázatot nyújtott be az NSZCSI részére. A pályázat benyújtása során a Balatonfûzfõért Alapítvány, mint befogadó szervezet szerepelt.

 

Gyurkovics Ágnes, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a meghívó kiküldése óta más megkeresés nem érkezett.

 

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………               ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke Túróczi József a felügy. biz.tagja