Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2012. szeptember 19-én megtartott ülésén.

 

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Bélát kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.    Pályázatok elbírálása

2.    Vegyes ügyek

 

1) Pályázatok elbírálása

 

 

Az Észak-Balatoni Karate Sportegyesület a 2012. október 27-én megrendezésre kerülő Elméleti-Erőnléti-Lazasági verseny támogatására nyújtott be pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

13/2012. (09.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Észak-Balatoni Karate Sportegyesület részére a 2012. október 27-én megrendezésre kerülő Elméleti-Erőnléti-Lazasági verseny megrendezéséhez 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

2) Vegyes ügyek

 

 

Gyurkovics Ágnes, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a május hónapban megtartott képviselőtestületi ülésen született határozat értelmében a Vállalkozást segítő Alapítvány és a Balatonfűzfőért Alapítvány összevonásra kerül. A testület az alapító okirat elkészítésével Dr. Ács Andrást bízta meg.

 

A vegyes ügyek között elhangzott még, hogy a honlap üzemeltetését is meg kell oldani, fel kell venni a kapcsolatot a Palásthy Bt.-vel.

 

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

………………………………………           ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke   Gál Béla a kuratórium tagja