Balatonfűzfőért Alapítvány Belső Szabályzata

 

1. Bevezető

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata, mint alapító által 1993. augusztus 6-án létrehozott és az 54/1996.(04.29.), továbbá a 44/1999.(03.01.) Kt. sz. határozatokkal módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

– megfogalmazza a Balatonfűzfőért Alapítvány célját és formáját,
– rendelkezik annak vagyonáról, a csatlakozás lehetőségeiről,
– megnevezi az Alapítvány kezelő szervének a Kuratóriumnak tagjait,
– közülük megnevezi a Kuratórium elnökét és alelnökét,
– meghatározza a Kuratórium feladatát, működési rendjét és az Alapítvány képviseletét,
– szabályozza az Alapítvány által nyújtható támogatási eljárást,
– kijelöli az Alapítvány ellenőrző szervét, annak tagjait, végül:
– rendelkezik az Alapítvány megszűnésének feltételéről és módjáról.

Az Alapító Okirat előírja a Szervezeti és Működési Szabályzat, az ügyrend, valamint az 1997. évi CLVI. tv. 7. § (2) bekezdése szerinti belső szabályzat megalkotását.

Az Alapító Okirat mind az SzMSz-nek, mind az ügyrendnek számos elemét tartalmazza. Az egyes rendelkezések részletezését, valamint az Alapító Okiratban megfogalmazottak konkrét végrehajtásának módját a Belső Szabályzat rögzíti.

 

2. A Kuratórium működésének alapelve

Az Alapító Okiratban megfogalmazott szándékok és célok érdekeinek alávetve, a jó gazda gondosságával kezeli az Alapítvány vagyonát, tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltak szerint látja el.

 

3. A Kuratórium, az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósulását pályázati eljárással támogatja.

3.1. A Kuratórium köteles – évente legalább egyszer – pályázatot kiírni az Alapító Okiratban megfogalmazott célkitűzések támogatására, a felhasználható pénzösszeg megjelölésével, beérkezési határidő megjelölése nélkül.

A kiírásra beérkezett pályázatokat negyedévenként „folyamatosan” bírálja el és minden pályázatra meghozott döntését határozatba foglalja.

3.2. A Kuratórium a 3.1. szerinti pályázati kiíráson kívül bármikor írhat ki újabb pályázatot az Alapító Okirat céljainak megfelelően, konkrét feladatra, összeg és beérkezési határidő megjelölésével.

A Kuratórium ezen kiírásra beérkezett pályázatokat a megjelölt beérkezési határidőt követően 15 napon belül köteles elbírálni és minden pályázatra egyenként határozatot hozni.

3.3. A pályázati kiírást a Balatonfűzfői Hírlapban nyilvánosságra kell hozni

3.4. A pályázatok elbírálást követően, a Kuratórium, a pályázókat 15 napon belül köteles értesíteni a határozatról.

3.5. A támogatásban részesülő pályázókkal a Kuratórium a támogatott cél megvalósítása érdekében a kiértesítést követő 30 napon belül szerződést köt.
A szerződés aláírására a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén az alelnök – és egy – a Kuratórium által erre felkért – kuratóriumi tag jogosult.

3.6. A támogatás utalványozása csak a szerződés kétoldalú aláírását követően történhet.

 

4. A Kuratórium ülései

4.1. A Kuratórium negyedévenként rendes ülést tart: márciusban az előző évi zárszámadás, az alapító kötelező tájékoztatása és pályázati kiírás megtárgyalása az ülés napirendje. A többi ülés napirendjét az aktuális feladatok határozzák meg.

4.2. Rendkívüli ülést az elnök jogosult összehívni, ha azt szükségesnek ítéli; köteles összehívni, ha legalább két kuratóriumi tag azt írásban, az indok megjelölésével kéri.

4.3. Rendkívüli ülés összehívása esetén el lehet térni a 8 nappal előbbi kiértesítési kötelezettségtől.

4.4. A Kuratórium határozatait az Alapító Okiratban foglaltak szerint hozza meg.

4.5. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv aláírására az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – és az ülés elején felkért kuratóriumi tag jogosult.

4.6. A Kuratórium üléseiről kuratóriumi tag csak megalapozott indokkal maradhat távol. Ha a kuratóriumi tag a hivatalos meghívó átvétele ellenére két egymást követő ülésen nem vesz részt és nem tudja magát elfogadhatóan igazolni, a Kuratórium elnöke köteles az alapítót írásban értesíteni és döntést kérni a kuratóriumi tag személyét illetően.

 

5 . Ügyintézés

5.1. Az Alapítvány pénzügyi és adminisztratív ügyeinek intézésére a Kuratórium egy főt részmunkaidőben foglalkoztat, a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az ügyintéző fizetését a Kuratórium állapítja meg és határozatában rögzíti.

5.2. Az alapítvány ügyintézője köteles nyilvántartást vezetni a Kuratórium döntéseiről. A nyilvántartás tartalmazza a döntés tárgyát, idejét, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számát.

 

6. A közhasznú Alapítvány irataiba való betekintéshez az elnök hozzájárulása szükséges, melynek birtokában az ügyintéző kötelessége azt lehetővé tenni.

 

7. A Belső Szabályzat az Alapító Okirat előírásaival együtt érvényes.

 

Balatonfűzfő, 1999. november 23.

 

Szőnyeg János s. k.
a kuratórium elnöke

 

Az Alapító Okirat


Balatonfűzfőért Alapítvány • 8175 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. • Levelezési cím: 8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 44. • alapitvany@balatonfuzfoert.hu